Program

Více vody do města

 • Vybudujeme nové vodní závlahy na veřejných místech a v parcích. Kde je to možné, upřednostníme vlastní zdroj vody ze studní a vrtů v kombinaci s dešťovou vodou.
 • Budeme pokračovat v budování vodních prvků po celém městě.
 • Připravíme celkovou dlouhodobou koncepci hospodaření s dešťovou vodou, s cílem zadržet co nejvíce vody ve městě.

 

Čisté a upravené město

 • Nainstalovali jsme 30 podzemních kontejnerů, budeme rozšiřovat jejich síť na dalších místech ve městě.
 • Zachováme zvýšenou intenzitu úklidu a čištění města.
 • V zimě budeme nadále provádět rychlé a plošné odklizení sněhu, a to i na chodnících. Udržíme režim zkrácené reakce na padající sníh. Pokud bude nutné, zavedeme ji v dalších lokalitách.
 • Zabezpečíme včas posekané a upravené trávníky.
 • Zintenzivníme péči o veřejné plochy.
 • Získáme do majetku města les „Zabitý“ na Okrsku a proměníme ho na lesopark.
 • Budeme pokračovat ve výsadbě stromů ve městě.
 • Vysadíme další květinové záhony.
 • Vybudujeme nové přístupy a propojky do Sítenského údolí, a to i k zimnímu stadionu. Pozemky jsme již pro město získali.
 • Podpoříme rekreační funkci příměstských lesů, ve spolupráci s jejich majiteli doplníme nové prvky pro aktivní trávení volného času.
 • Zabráníme všemi zákonnými prostředky výstavbě takových zařízení, která znehodnocují životní prostředí, jako jsou spalovny nebezpečných odpadů apod.
 • Budeme podporovat zachování a nový život industriálních památek, včetně objektu „Vápenek“.
 • Budeme i nadále podporovat činnost a rozvoj Střediska ekologické výchovy, záchranné stanice AVES a zahájíme jednání o získání vodního parku Čabárna do majetku města.
 • Udržíme podporu kroužků, sdružení a aktivit spojených s péčí o přírodu, s cílem podpořit pozitivní vztah Kladeňáků k životnímu prostředí.

 

Sport pro všechny

 • Budeme nadále spravovat sportoviště tak, aby sloužila široké veřejnosti. Zaručíme objektivní přístup ke kladenskému sportu.
 • Budeme naplňovat nově vytvořenou koncepci kladenského sportu, zejména v oblasti rozvoje nových sportovišť.
 • Nadále zásadně nesouhlasíme s prodejem sportovišť v majetku města. Jsme připraveni převzít i další sportoviště do majetku a správy, pokud budou mít jejich stávající provozovatelé ekonomické problémy, nebo o to požádají.
 • Zamezili jsme a zamezíme pronajímání sportovišť ve vlastnictví města třetím subjektům – preferujeme přímý vztah města a daného oddílu.
 • Udržíme vysokou úroveň areálu Sletiště, navážeme na instalaci automatické závlahy, workoutového hřiště a postupné obnovy dalších volnočasových prvků.
 • Proměníme vstup do Sletiště a aquaparku na přívětivý a bezpečný městský prostor. Odstraníme točnu autobusu a výrazně zpřehledníme dopravu, především pro cyklisty.
 • Zrealizujeme parkovací systém v okolí Sletiště.
 • Vyměníme dosluhující tobogány v aquaparku i na venkovním koupališti. Zvýšíme jejich atraktivnost a bezpečnost.
 • Vybudujeme moderní saunový komplex na místě sauny, která je za zenitem své životnosti.
 • Opravíme střechu zimního stadionu dle připraveného projektu.
 • Vybudujeme novou halu na míčové hry splňující normy pro mezinárodní soutěže.
 • Postavíme plavecký bazén pro sportovní a organizované plavání, zvýšíme kapacitu pro plavání veřejnosti a školní výuku.
 • Doplníme chybějící zázemí pro oddíl stolního tenisu.
 • Zrealizujeme výstavbu již vyprojektované tenisové haly SK Kladno.
 • Vybudujeme pumptrack (cyklistické hřiště) u bývalého fotbalového hřiště Sparta.
 • Vybudujeme nová sportoviště pro rekreační sportování.
 • Vybudujeme novou in-line dráhu na Okrsku.
 • Vybudujeme nové baseballové hřiště, na místě stávajícího u Štechovy ulice, a to s parametry pro mezinárodní soutěže.
 • Dokončíme převzetí fotbalového stadionu Fr. Kloze.
 • Aktivně se zapojíme do údržby a rozvoje dalších fotbalových hřišť na území města, a to ve spolupráci s jednotlivými oddíly.

 

Podporujeme kulturu ve městě

 • Udržíme podporu a vysokou úroveň obou hereckých souborů nastavenou po znovuotevření budovy kladenského divadla.
 • Upravíme venkovní prostory kolem divadla Lampion. Vytvoříme krásnější a hravější prostředí pro malé diváky a chybějící venkovní scénu.
 • Prosadíme novou podobu venkovní scény kladenského divadla, zprovozníme a otevřeme skutečnou venkovní scénu určenou pro herce a diváky.
 • Budeme pokračovat v projektu světových oper z Metropolitní opery.
 • Podpoříme divadelní amatérské soubory.
 • Udržíme rostoucí kvalitu kladenské kultury a tradičních akcí jako jsou Dny města, Kladenské Vánoce, podzimní koncerty vážné hudby a další.
 • Nadále budeme spolupracovat se subjekty v oblasti kultury a společenského života.
 • Zrekonstruujeme bývalé kino Oko na nové společenské a kulturní centrum, které nabídne adekvátní a důstojný prostor např. pro maturitní plesy, školní akademie, amatérské soubory a další.
 • Vážíme si obyvatel, kteří aktivně a dobrovolně věnují čas společnosti a svému okolí, proto je budeme i nadále podporovat v jejich činnosti jak finančně, tak organizačně.
 • Budeme dále prohlubovat znovuobnovenou spolupráci se spolky na území města.
 • Máme být na co hrdí a tuto hrdost je třeba pěstovat a předávat i nejmladší generaci. (Budeme připomínat a propagovat) Chceme i nadále připomínat a prezentovat významné osobnosti a události města Kladna.
 • Budeme vytvářet podmínky pro zachování a připomínání historie města a odkazu našich předků.
 • Zrealizujeme stálou expozici Zdeňka Milera (autor Krtečka) v Kladenském zámku.
 • Otevřeme muzeum věžových domů v Rozdělově, jedné z největších architektonických památek 20. století.
 • Dále budeme zlepšovat a modernizovat zázemí a prostředí pro děti a učitele na základních a mateřských školách. Máme zmapované potřeby jednotlivých škol, opravíme sociální zařízení, chodby, jídelny, tělocvičny apod. Prosadíme a zajistíme finanční prostředky na vybavenost, komfort výuky, prostředí a technické zabezpečení budov mateřských a základních škol.
 • Na základě demografické křivky navýšíme kapacity základních a mateřských škol.
 • Vybudujeme novou mateřskou školu v lokalitě „U Vraha“.
 • vybraných školách zvýšíme jejich kapacitu formou půdní vestavby.
 • Využijeme kompletní soupis potřeb základních a mateřských škol vytvořený ve spolupráci s jejich vedením.
 • Zajistíme zázemí pro školy v přírodě a lyžařské kurzy.
 • Podporujeme kvalitní alternativní i soukromé školství na všech stupních a další rozvoj vysokého školství na území města.
 • Rozvineme spolupráci s ČVUT, zejména v oblasti nanotechnologií a nového specializovaného pracoviště v bývalých kasárnách.
 • Nadále pomůžeme všem komerčním i nekomerčním subjektům působících v předškolní a mimoškolní výchově a volnočasových aktivitách. Vážíme si jich a považujeme je za podstatnou a nedílnou součást života ve městě.
 • Podporujeme vznik firem a pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou.
 • Firmám a živnostníkům zajistíme podporu při vyhledávání a využívání dotačních příležitostí.
 • Vytvoříme co nejkvalitnější podmínky pro podnikání ve městě, a to i pro drobné podnikatele a živnostníky.
 • Přibližujeme úřad lidem, vytvoříme nové, denně otevřené kontaktní centrum na radnici.

Vracíme život do centra města

 • Oživíme pěší zónu, rozšíříme ji od náměstí Svobody až k autobusovému nádraží. Rekonstrukci podle schváleného projektu spustíme v roce 2019.
 • Budeme aktivně jednat s majiteli nemovitostí a živnostníky a společně vytvářet podmínky pro atraktivní nabídku na hlavní třídě.
 • Vystavíme nový autobusový terminál. Projektová dokumentace a územní rozhodnutí jsou dokončené. Výstavbu na místě dosluhujícího autobusového nádraží zahájíme v roce 2019.
 • Nadále budeme redukovat počet ubytoven ve městě. Snížili jsme jejich počet ze 40 na stávajících 22, budeme nadále prosazovat další snížení jejich počtu, nepovolíme vznik nových.
 • Budeme stále bránit přílivu nepřizpůsobivých do našeho města. Udržíme nekompromisní postoj proti obchodníkům s chudobou - budeme bránit vyhlášené zastavení výplat doplatků na bydlení.
 • Řízená regulace heren bude pokračovat, navážeme na snížení jejich počtu z původních 117 na stávajících 32 heren.
 • Dokončíme přípravu východního silničního obchvatu a výrazně ulevíme dopravě v Kročehlavech, ulici Gen. Klapálka a centru města. Budeme prosazovat vznik nového přímého napojení Kladna na D7.
 • Provedeme systémovou změnu v přístupu k parkování - zvýšíme dostupnost parkování pro rezidenty, podpoříme krátkodobé parkování v centru. Na základě zkušenosti a koncepčního řešení zavedeme jednotný a přehledný systém parkování.
 • Pro žáky, studenty a seniory udržíme symbolické jízdné v městské hromadné dopravě.
 • Zefektivníme systém nově zavedené integrované hromadné dopravy. Zvýšíme četnost spojů, zlepšíme jejich návaznost. Podporujeme další modernizaci vozového parku autobusové hromadné dopravy.
 • Zavedeme autobusovou linku na Koreu.
 • Ještě v roce 2018 zrealizujeme chodník mezi centrem a Švermovem, dodavatel je vysoutěžený a smlouva s ním podepsaná.
 • Budeme realizovat připravené projekty na zvýšení prostupnosti a bezpečnosti města pro chodce a cyklisty.
 • Budeme rozvíjet a rozšiřovat systém městských sdílených kol na základě potřeb a požadavků uživatelů.
 • Vybudujeme cyklistickou infrastrukturu ve městě – síť vnitroměstských cyklostezek, stojany, uzamykatelné boxy u stanic veřejné dopravy a u škol.
 • Propojíme bezpečně cyklostezky v ul. Železničářů a Americké, díky pozemkům, které jsme pro město získali.
 • Zkultivujeme pěší a cyklistické propojení z Holandské ulice k vlakovému nádraží (upravíme komunikaci, doplníme osvětlení a přechody pro chodce).
 • Udržíme letošní míru investic do komunikací - investujeme 1 miliardu korun do jejich oprav v následujících 4 letech. Máme plán a jsme připraveni opravovat konkrétní komunikace ve městě.
 • Nenecháme kraj v klidu, dokud nezačne opravovat své tankodromy na území města (ulice Milady Horákové atd.).
 • Nadále budeme prosazovat zájmy města v projektu tzv. rychlodráhy. Budeme aktivně usilovat o co nejrychlejší zkvalitnění železniční dopravy mezi Kladnem a Prahou, bez negativních dopadů na vzhled a fungování města.
 • Významně rozšíříme parkovací kapacitu u Sletiště.
 • Vybudujeme kapacitní parkoviště u vlakového nádraží, pozemky jsme již získali do správy města.
 • Zlepšíme propojení vlakového nádraží a městské hromadné dopravy.
 • Zmodernizujeme všechny světelně řízené křižovatky. Doplníme prvky dynamického řízení, abychom zvýšili plynulost a bezpečnost provozu ve městě s preferencí hromadné dopravy.
 • Upravíme křižovatku ulic Železničářů a J. Čapka – doplníme odbočovací pruhy pro vyšší plynulost provozu.
 • Všechny zastávky hromadné dopravy vybavíme elektronickým jízdním řádem, autobusy budou vybaveny GPS – cestující budou znát přesný čas příjezdu spoje do zastávky.
 • Zmodernizujeme zastaralé a nevyhovující autobusové zastávky a přístřešky, nainstalujeme chybějící.
 • Budeme podporovat zkvalitnění dopravy mezi Kladnem a Prahou.
 • Doplníme chybějící chodníky, například na konci Petrohradské ulice apod.
 • Upravíme Arménskou ulici, vybudujeme zde podélné parkování, cyklostezku a nové stromořadí.
 • Bezpečné město je pro nás důležité.
 • Aktivně budeme nadále zajišťovat bezpečí a ochranu proti problematickým občanům.
 • Budeme nekompromisně postihovat všechny, kteří úmyslně znečišťují a ničí majetek města a jeho obyvatel.
 • Posílíme městskou policii, personálně i technicky.
 • Městská policie je partnerem pro Kladeňáky.
 • Budeme rozvíjet spolupráci městské policie a Policie České republiky.
 • Stop obchodu s chudobou.
 • Nepřizpůsobiví nesmí narušovat chod našeho města a život slušných obyvatel.
 • Zvýšíme bezpečnost přechodů pro chodce.
 • Budeme zvyšovat bezpečnost dopravy v celém městě.
 • Zachováme a rozšíříme slevy a další výhody pro všechny starobní důchodce na městem poskytované služby, včetně svozu komunálního odpadu, hromadné dopravy, vstupného apod.
 • V pilotním projektu zavedeme pro seniory (včetně obyvatel domovů důchodců) systém elektrických tříkolek pro snadnější dopravu po městě.
 • Občanům města zajistíme kvalitní, dostupné a odpovídající sociální služby, zohledníme specifické potřeby občanů, pomůžeme těm, kteří si nemohou pomoci sami.
 • Vybudujeme kladenský hospic a nadále podpoříme terénní sociální služby (včetně mobilního hospicu).
 • Zkultivujeme prostředí a podmínky pro osoby zdravotně postižené nebo sociálně znevýhodněné, včetně možnosti jejich pracovního zařazení.
 • Budeme pokračovat v projektu Kladno seniorům, dále ho rozvíjet a rozšiřovat.
 • Dále budeme zkvalitňovat nabídku služeb a trávení volného času pro aktivní a plnohodnotný život seniorů.
 • Univerzita třetího věku do Kladna patří, zachováme ji a budeme rozvíjet její program.
 • Prohloubíme a finančně více zajistíme spolupráci se seniorskými organizacemi, umožníme jim rozšíření nabídky jejich aktivit a činnosti (výlety apod.).
 • Udržíme spolupráci s pacientskými organizacemi, zajistíme rozvoj jejich aktivit.
 • Podpoříme rozvoj denního centra pro seniory pro aktivní trávení jejich času a vytvoření prostoru pro jejich setkávání.
 • Udržíme symbolické tarify v hromadné dopravě pro děti, studenty a seniory.
 • Podpoříme výstavbu nových bytů s pečovatelskou službou.
 • Nadále budeme zvyšovat kapacitu a kvalitu domova pro seniory.
 • Zavedli jsme službu senior taxi, kterou budeme dále posilovat a rozvíjet dle potřeb jejích uživatelů.
 • Změnili jsme a dále budeme měnit systém přidělování městských bytů – budeme pomáhat mladým rodinám a zlepšíme jim dostupnost bydlení.
 • Udržíme převod nájmu bytu v rámci rodiny při generační výměně.
 • Podpoříme bytovou výstavbu nejen soukromými investory.
 • Postihneme nelegální pronajímání městských bytů.
 • Zamezíme vzniku ubytoven. Snížili jsme počet ubytoven ze 40 na stávajících 22, budeme nadále prosazovat další snížení jejich počtu.
 • Dostupnému sociálnímu bydlení dáme jasná pravidla tak, aby cíleně pomáhalo lidem v nouzi a nebylo zneužíváno.
 • Budeme nadále bojovat proti nepřizpůsobivým – všemi prostředky zabráníme jejich příchodu do města.
 • Udržíme opatření zastavující výplatu doplatků na bydlení pro nově příchozí žadatele o tuto dávku.
 • Všemi dostupnými prostředky budeme bránit pronajímání bytů v obytných domech nepřizpůsobivými.
 • Město musí být nejen funkční, ale i krásné.
 • Kvalitní architektura a urbanistické řešení musí být pro Kladno samozřejmostí.
 • Dokončili a schválili jsme nový územní plán. Zpracovali jsme regulační plány a územní studie jako podklad pro další rozvoj města. Budeme tyto dokumenty v praxi uplatňovat.
 • Vypsali jsme a dále budeme vypisovat architektonické soutěže na významné projekty. Nadále chceme do Kladna přivádět řadu špičkových architektů a významných odborníků.
 • Budeme dbát na naplnění koncepce rozvoje zóny Koněv a Poldi podle schváleného územního plánu a regulačních plánů. Budeme se soustředit na budoucí rozvoj této části města a její začlenění do organizmu města.
 • Hlavním kritériem městských projektů musí být i nadále kvalita a respekt k místu a potřebám jeho obyvatel.
 • Udržíme pozici architekta pro veřejný prostor, který koordinuje projekty a dbá na architektonickou kvalitu prostředí ve městě.
 • Názor veřejnosti je pro nás důležitý, budeme pokračovat v setkáních a diskuzích s obyvateli při přípravě klíčových projektů.
 • Upravíme prostranství před školami s cílem zvýšit bezpečnost i přívětivost prostředí pro nejmladší generaci.
 • Budeme rozvíjet smysluplné prvky chytrého města (inteligentní označníky zastávek, sledování a řízení kvality vzduchu ve školách, dynamické řízení křižovatek atp.), které povedou ke zvýšení kvality života na Kladně.

Máme řešení pro konkrétní lokality

Máme program pro všechny čtvrti a budeme ho realizovat. V celém městě opravíme autobusové zastávky, doplníme u nich přístřešky nebo dle technického stavu provedeme jejich kompletní výměnu.

Výběr konkrétních řešení pro jednotlivé čtvrti:

Rozdělov jih

 • Revitalizujeme veřejný prostor mezi ulicemi Vítězná a Moskevská (vč. ulic Petrohradská a Helsinská a prostoru za domem č.p. 3112 – 2. etapa rekonstrukce nám. J. Masaryka).

Rozdělov sever

 • Kompletně zrevitalizujeme veřejný prostor na sídlišti Rozdělov-sever s cílem zvýšit atraktivitu prostředí, bezpečnost i počet parkovacích míst.
 • Pro pěší a cyklisty zlepšíme přístup ze sídliště do lesa, navážeme na dosud realizované a časově náročné kroky k zajištění lepší prostupnosti mezi obytnými domy a lesem (vypořádání majetkových vztahů, územní plánování, získání pozemků atd.). Budeme nadále pokračovat dlouhodobém procesu přeměny průmyslových areálů na konci Vašíčkovy ulice na klidnou obytnou čtvrť, čímž dojde k zásadnímu poklesu nákladní dopravy ve Vašíčkově i Doberské ulici.

Sítná

 • Dokončíme kvalitní revitalizaci celé čtvrti. Opravíme chodníky, doplníme zeleň. Projekt včetně stavebního povolení je již hotový.
 • Rozšíříme parkování, aniž bychom omezovali kvalitu veřejného prostoru a zeleně (mimo jiné v Mostecké ulici).

Sídliště Kročehlavy

 • Zajistíme koncepční revitalizaci této lokality včetně nových parkovacích míst.
 • Zrealizujeme úpravu okolí vlakového nádraží.
 • Rozšíříme Pařížskou ulici, zlepšíme podmínky pro chodce a cyklisty a současně navýšíme její parkovací kapacitu.
 • Zvýšíme počet parkovacích míst například v Anglické ulici a ulici J. Foglara.

Centrum města

 • Opravíme a oživíme pěší zónu dle projektu vzešlého z architektonické soutěže. Realizaci zahájíme již v roce 2019.
 • Proměníme prostor autobusového nádraží na fungující část města s moderním autobusovým terminálem a podzemním parkingem – dle projektu vzešlého z architektonické soutěže a termínem realizace od roku 2019.
 • Významně rozšíříme parkování a vybudujeme park podél Štechovy ulice.
 • V návaznosti na opravené pergoly na třídě ČSA a revitalizovanou pěší zónu dokončíme obnovu nám. Svobody na kvalitnější, bezpečnější a hezčí prostředí s větším počtem parkovacích míst.
 • Zrekonstruujeme schodiště v Podprůhonu.
 • Rozšíříme městský hřbitov, včetně možností pro alternativní formy pohřbívání.

Ostrovec a Bresson

 • Významně rozšíříme pro rezidenty místně dostupné parkování Na Vyhaslém, a to dle hotového a stavebně připraveného projektu. Zachováme kvalitní veřejný prostor.
 • Zrevitalizujeme nám. K. Kindla.

Švermov

 • Vybudujeme rekreační zónu u tenisových kurtů a fotbalového hřiště. Vybudujeme plnohodnotnou příjezdovou komunikaci k fotbalovému areálu.
 • Napojíme Koreu na kruhový objezd na Cikánce.
 • Zavedeme autobusovou linku na Koreu.
 • Získali jsme do majetku města bývalý „park Pionýrů“ u Kuklíku a prostor upravíme jako park pro trávení volného času.
 • Opravíme kapličku na Vyšehradě včetně přilehlého veřejného prostranství.
 • Bývalou železniční vlečku na důl Ronna přeměníme na cyklostezku.
 • Budeme pokračovat v opravě místních komunikací (včetně celé ulice Svojsíkova a dalších).

 

Dubí, Dříň, Vrapice

 • Zajistíme lepší dopravní spojení těchto lokalit s centrem města. Navýšíme frekvenci autobusových spojů, a to i ve večerních hodinách.
 • Získáme pozemek za hřištěm ve Vrapicích do majetku města a dále ho spolu s plochou vedle hřiště zkultivujeme.
 • Pomůžeme dále vylepšit stav sportovního areálu.
 • Ve starých Vrapicích upravíme prostor před kostelem.
 • Na Dříni opravíme chodníky a ulice, které dosud nebyly rekonstruovány.
 • Kompletně změníme podobu Vrapické ulice v Dubí na moderní městský bulvár, a to včetně nových vzrostlých stromů, veřejného osvětlení a parkovacích míst.
 • Na Vysokém vyřešíme problém „vybydleného domu“, a to i jeho odkupem do majetku města.

Máme řešení pro konkrétní lokality 

Máme program pro všechny čtvrti a budeme ho realizovat. V celém městě opravíme autobusové zastávky, doplníme u nich přístřešky nebo dle technického stavu provedeme jejich kompletní výměnu.

Výběr konkrétních řešení pro jednotlivé čtvrti: 

Rozdělov jih

 • Revitalizujeme veřejný prostor mezi ulicemi Vítězná a Moskevská (vč. ulic Petrohradská a Helsinská a prostoru za domem č.p. 3112 – 2. etapa rekonstrukce nám. J. Masaryka).

Rozdělov sever

 • Kompletně zrevitalizujeme veřejný prostor na sídlišti Rozdělov-sever s cílem zvýšit atraktivitu prostředí, bezpečnost i počet parkovacích míst.
 • Pro pěší a cyklisty zlepšíme přístup ze sídliště do lesa, navážeme na dosud realizované a časově náročné kroky k zajištění lepší prostupnosti mezi obytnými domy a lesem (vypořádání majetkových vztahů, územní plánování, získání pozemků atd.). Budeme nadále pokračovat dlouhodobém procesu přeměny průmyslových areálů na konci Vašíčkovy ulice na klidnou obytnou čtvrť, čímž dojde k zásadnímu poklesu nákladní dopravy ve Vašíčkově i Doberské ulici.

Sítná

 • Dokončíme kvalitní revitalizaci celé čtvrti. Opravíme chodníky, doplníme zeleň. Projekt včetně stavebního povolení je již hotový.
 • Rozšíříme parkování, aniž bychom omezovali kvalitu veřejného prostoru a zeleně (mimo jiné v Mostecké ulici).

Sídliště Kročehlavy

 • Zajistíme koncepční revitalizaci této lokality včetně nových parkovacích míst.
 • Zrealizujeme úpravu okolí vlakového nádraží.
 • Rozšíříme Pařížskou ulici, zlepšíme podmínky pro chodce a cyklisty a současně navýšíme její parkovací kapacitu.
 • Zvýšíme počet parkovacích míst například v Anglické ulici a ulici J. Foglara.

Centrum města

 • Opravíme a oživíme pěší zónu dle projektu vzešlého z architektonické soutěže. Realizaci zahájíme již v roce 2019.
 • Proměníme prostor autobusového nádraží na fungující část města s moderním autobusovým terminálem a podzemním parkingem – dle projektu vzešlého z architektonické soutěže a termínem realizace od roku 2019.
 • Významně rozšíříme parkování a vybudujeme park podél Štechovy ulice.
 • V návaznosti na opravené pergoly na třídě ČSA a revitalizovanou pěší zónu dokončíme obnovu nám. Svobody na kvalitnější, bezpečnější a hezčí prostředí s větším počtem parkovacích míst.
 • Zrekonstruujeme schodiště v Podprůhonu.
 • Rozšíříme městský hřbitov, včetně možností pro alternativní formy pohřbívání.

Ostrovec a Bresson

 • Významně rozšíříme pro rezidenty místně dostupné parkování Na Vyhaslém, a to dle hotového a stavebně připraveného projektu. Zachováme kvalitní veřejný prostor.
 • Zrevitalizujeme nám. K. Kindla.

Švermov

 • Vybudujeme rekreační zónu u tenisových kurtů a fotbalového hřiště. Vybudujeme plnohodnotnou příjezdovou komunikaci k fotbalovému areálu.
 • Napojíme Koreu na kruhový objezd na Cikánce.
 • Zavedeme autobusovou linku na Koreu.
 • Získali jsme do majetku města bývalý „park Pionýrů“ u Kuklíku a prostor upravíme jako park pro trávení volného času.
 • Opravíme kapličku na Vyšehradě včetně přilehlého veřejného prostranství.
 • Bývalou železniční vlečku na důl Ronna přeměníme na cyklostezku.
 • Budeme pokračovat v opravě místních komunikací (včetně celé ulice Svojsíkova a dalších).

 

Dubí, Dříň, Vrapice

 • Zajistíme lepší dopravní spojení těchto lokalit s centrem města. Navýšíme frekvenci autobusových spojů, a to i ve večerních hodinách.
 • Získáme pozemek za hřištěm ve Vrapicích do majetku města a dále ho spolu s plochou vedle hřiště zkultivujeme.
 • Pomůžeme dále vylepšit stav sportovního areálu.
 • Ve starých Vrapicích upravíme prostor před kostelem.
 • Na Dříni opravíme chodníky a ulice, které dosud nebyly rekonstruovány.
 • Kompletně změníme podobu Vrapické ulice v Dubí na moderní městský bulvár, a to včetně nových vzrostlých stromů, veřejného osvětlení a parkovacích míst.
 • Na Vysokém vyřešíme problém „vybydleného domu“, a to i jeho odkupem do majetku města.