Asistenti prevence kriminality pomáhají strážníkům už 10 let

08.03.2021

Asistenti prevence kriminality se stali již nedílnou součástí městského strategického plánu zajištění bezpečnosti ve městě. Z jednoho asistenta, který na Kladně v počátečních letech působil, se podařilo i díky pravidelnému získávání dotací rozšířit jejich počet na současných deset. I v letošním roce město žádá v novém programu Ministerstva vnitra ČR o finanční podporu v řádech milionů korun na osvědčená opatření v oblasti prevence kriminality.

Jednou z oblastí, kam směřují dotační žádosti v oblasti prevence kriminality, je preventivní práce s komunitním akcentem. Sem spadá i osvědčené působení asistentů prevence kriminality (APK) ve městě. Asistenti pracují pod mentorem z Městské policie Kladno, který na každý pracovní den v týdnu operativně dle aktuální bezpečnostní situace vypracuje plán, kde se hlídky budou pohybovat. To umožňuje efektivnější reakce na podněty obyvatel a větší pocit bezpečí ve městě.

„Z každoroční prosincové ankety, jejíž výsledky jsou součástí argumentace při žádostech o dotace v oblasti prevence kriminality, vyplynulo, že pocit plného bezpečí stále nepociťuje zhruba třetina obyvatelstva. Přitom jde o základní lidskou potřebu. To je pro nás signálem, že nesmíme polevit nejen v represích pachatelů protiprávního jednání a snahách o objasněnost přestupků a trestných činů, což je v kompetenci policistů a strážníků, ale také v preventivních opatřeních. Bezpečnosti bez prevence kriminality nedosáhneme. Proto na ni každoročně vynakládáme z vlastního rozpočtu částky v řádech milionů korun a zároveň žádáme o státní dotace. Například i na činnost asistentů, kteří pomáhají udržovat pořádek ve městě a zároveň jsou určitým předvojem strážníků při řešení konfliktních situací,“ uvedl primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).

Asistenti denně nachodí v ulicích Kladna na patnáct kilometrů. Pomáhají a naslouchají lidem a jejich připomínky, které vyslechnou v ulicích, předávají na město k vyřešení. Dohlížejí na pořádek, bezpečnost školáků i disciplínu pejskařů. Hledají, co je potřeba opravit ve veřejném prostoru. Denně provádějí asistenční jízdy v městských autobusech. Někdy pomáhají seniorům na přechodech, jindy zase řeší bezdomovce, kteří na ulici pijí alkohol nebo je naopak, pokud jsou ochotni si nechat pomoci, doprovází k lékaři či na úřady dle dohody se sociálním odborem magistrátu. APK musí být bezúhonní. Procházejí školením, včetně místopisu a veřejných vyhlášek, a každých půl roku také supervizí z Ministerstva vnitra ČR.

Povinnosti mají asistenti v podstatě stejné jako strážníci, chybí jen represivní pravomoci a oprávnění ke kontrole osob. Když v terénu zjistí protiprávní jednání či krizovou situaci, které nemohou sami vyřešit, monitorují dění za pomocí video kamery na výstroji a přivolávají hlídku městské policie. „V podstatě uvolňují ruce městským strážníkům, kteří se tak mohou soustředit na kvalifikované činnosti a zásahy, kde se provádí represe. To je pro městskou policii velmi potřebné vzhledem k celorepublikovému problému nedostatku způsobilých uchazečů o práci strážníka,“ vysvětluje jeden z aspektů užitečnosti existence APK Milan Krupka z Městské policie Kladno a dodal, že v tuto je v ulicích Kladna deset asistentů, je tedy stoprocentně naplněný jejich personální stav.

 

Kamery posilují bezpečnost, lidé chtějí jejich rozšiřování, ukázala prosincová anketa

Zmiňovaná veřejná anketa na téma bezpečnosti ve městě proběhla v prosinci loňského roku a zapojilo se do ní 290 respondentů. Bezpečí či částečné bezpečí pociťuje v místě svého bydliště 69 % dotazovaných. Přímo v ohrožení se naopak cítí 3 % účastníků dotazníkového šetření. Celých 89 % například vyjádřilo podporu rozšíření městskému kamerovému dohlížecímu systému (MDKS). Jako nástroj pro posílení bezpečnosti ho kladně hodnotí 81 % účastníků ankety. Celé tři čtvrtiny respondentů se dle vý sledků cítí bezpečněji, pokud se pohybují na území monitorovaném městskými kamerami. Toto procento navíc rok od roku stoupá, v předchozí anketě to bylo 63 %.

Výsledky ankety pomáhají nejen při žádostech o dotace na preventivní programy, ale jsou zapracovány i do nového Plánu prevence statutárního města na léta 2021–2025. Ten aktualizuje znalost kriminálně bezpečnostní situace a navrhuje hlavní priority a cíle prevence kriminality pro následující roky. Zahrnuje podporu bezpečnostních složek, včetně obnovy vybavení městské policie a obnovy a rozšiřování MDKS, nebo pořádání preventivních akcí pro seniory, školáky a studenty, a to v oblasti sebeobrany či ke zvýšení povědomí o rizikových faktorech, jako jsou kyberšikana, domácí násilí, závislosti nebo podvodný prodej.

Plán počítá s pokračováním forenzního identifikačního značení kol pro veřejnost, preventivních volnočasových aktivit s dětmi a mladistvými ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo s informační kampaní ke zvýšení finanční gramotnosti veřejnosti o důsledcích lichvy, exekucí, případně insolvencí. Sociální prevence kriminality se zaměří na efektivní práci s disfunkčními rodinami a osobami po výkonu trestu. Kladno také žádá o dotaci Ministerstvo vnitra na bezpečnostní software pro projekt Mapa kriminality. Městský plán prevence kriminality vychází z víceletých bezpečnostních analýz a znalosti místních podmínek. Zohledňuje tedy nejen data Magistrátu města Kladna a městské policie, ale také Územního odboru Policie ČR v Kladně, Probační a mediační služby ČR a kladenského úřadu práce.